Category: Ойн талаар

ЗАВХАН АЙМАГТ 2016 ОНД ОРОН НУТГИЙН ТӨСВИЙН ХӨРӨНГӨӨР ОЙЖУУЛАЛТ, ОЙН ЗУРВАС БАЙГУУЛАХ АЖ АХУЙН НЭГЖИЙН ЖАГСААЛТ 0

ЗАВХАН АЙМАГТ 2016 ОНД ОРОН НУТГИЙН ТӨСВИЙН ХӨРӨНГӨӨР ОЙЖУУЛАЛТ, ОЙН ЗУРВАС БАЙГУУЛАХ АЖ АХУЙН НЭГЖИЙН ЖАГСААЛТ

2016.05.26   № Сумын нэр Газрын нэр Талбайн хэмжээ /га/ Ойн аж ахуйн төрөл Хэсэглэл, ялагаралын дугаар Гүйцэтгэх аж ахуйн нэгж Санжүүжилтийн эх үүсвэр 1 Тосонцэнгэл Ар шивэртий 15 ойжуулалт 221-13 Вебтүүн ХХК ОРОН...