Category: Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээний талаар

Байгаль орчны ерөнхий үнэлгээ, аудитын талаар 0

Байгаль орчны ерөнхий үнэлгээ, аудитын талаар

Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын ерөнхий үнэлгээний дүгнэлтийг 2001 оноос эхлэн гаргаж холбогдох материалуудыг архивт хүлээлгэн өгч ажиллаж байна. 2012 оны 05-р сарын 17-нд БОНҮнэлгээний тухай хуулийн 80 гаруй хувь нь шинэчлэгдэн батлагдаж шинээр байгаль...