Category: Химийн бодис

Химийн бодисын ашиглалт, хамгаалалт 0

Химийн бодисын ашиглалт, хамгаалалт

Аймгийн хэмжээнд устгах шаардлагатай химийн бодис, аюултай хог хаягдлын тооллогыг явуулсан бөгөөд тус тооллогоор устгах шаардлагатай шингэн төлөвтэй химийн бодис 82334.5гр, хатуу төлөвтэй химийн бодис 125041,3гр, аюултай хог хаягдал дотроо эмнэлэгээс гарч буй шприз...